A A A

Badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne. Zarówno w postaci mózgowej, jak i rdzenio- wej płyn mózgowo-rdzeniowy w ostrym okresie wykazuje na ogół wzrost poziomu białka do ok. 100 mg% i mierną cytozę. Czasami nie stwierdza się zmian w płynie. Badanie krwi i moczu nie wyka- zuje zmian w przypadkach niepowikłanych. Odchylenia spotyka się w przebiegu zalegania moczu i wtórnego zakażenia dróg moczowych, przy towarzyszącym zapaleniu płuc, odleżynach itd. Leczniczo stosuje się preparaty kory nadnerczy i środki objawowe. Ze względu na wysoki odsetek powikłań poszczepiennych wskaza- nia do zastosowania szczepienia należy bardzo wnikliwie przeanali- zować, w każdym przypadku indywidualnie. Ukąszenie w głowę, twarz, szyję, kark, palce ręki i narządy płciowe jest wskazaniem do niezwłocznego zastosowania surowicy odpornościowej, gammaglobu- liny lub szczepionki. Okres wylęgania przy ukąszeniu w wyżej wy- mienione okolice ciała jest dużo krótszy. Uodpornienie bierno-czynne polega na stosowaniu surowicy odpor- nościowej produkcji Instytutu Pasteura (Francja) lub gammaglobuliny przeciwko wściekliźnie produkowanej w ZSRR. Zarówno jedna, jak i druga jest uzyskiwana z surowicy końskiej. W wypadku zastoso- wania uodpornienia bierno-czynnego szczepienie nie musi być rozpo- częte od razu, można dłużej odczekać, aż do uzyskania pełnej infor- macji co do zachowania się psa (lub innego zwierzęcia) i co do jego szczepienia przeciw wściekliźnie. Jeżeli uzyska się dowód szczepienia i obserwowane zwierzę nie budzi podejrzenia, że jest chore, nie należy dziecka poddawać szczepieniu. W przypadku nieznanego psa i gdy brak powyższych informacji, szczepienie staje się koniecznością.